Статут

СТАТУТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ТАІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ»
Протокол № 1 від 18 жовтня 2023 року

 

 

1.  Загальні положення
2. Цілі та сфери благодійної діяльності Асоціації
3. Засновники та учасники Асоціації, їх права та обов’язки
4. Органи управління Асоціацією, їх склад, компетенція, порядок діяльності та прийняття ними рішень
5. Кошти та майно Фонду. Фінансова та господарська діяльність
6. Міжнародна діяльність Асоціації
7. Звітність і контроль
8. Порядок внесення змін до статуту Асоціації
9. Реорганізація та припинення діяльності Асоціації
10. Заключні положення

 

 

 

 

1.  Загальні положення

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ»  (надалі - Асоціація), є міжнародною, недержавною, неприбутковою,  добровільною благодійною організацією, утвореною у виді благодійного фонду.
1.2. Асоціація, створена відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинного законодавства України та  здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.
1.3.  Асоціація при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку.
1.4. Асоціація є юридичною особою, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, власний розрахунковий та інші рахунки в банках. Асоціація, у встановленому законом порядку, має право від свого імені здобувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем у судах та третейському суді.
1.5. Асоціація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності добровільності та самоврядування.
1.6. Діяльність Асоціації має суспільний характер, не суперечить його взаємодії з органами державної влади, не позбавляє права на отримання державної підтримки.
1.7. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями в межах свого майна, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути накладене стягнення.
1.8. Асоціація має круглу та інші печатки, штампи, фірмові бланки, власну символіку. Символіка Асоціації реєструється  в установленому  чинним законодавством України порядку.
1.9. Асоціація має право на договірній (контрактній) основі використовувати працю громадян, забезпечувати її оплату та надавати інші соціально-економічні гарантії працівникам згідно чинного законодавства.
1.10. Найменування Асоціації:

 українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ»

 англійською мовою:UKRAINIAN BUSINESS INCUBATORS AND INNOVATION CENTERS ASSOCIATION

 скорочене найменування Асоціації:

 українською мовою: УАБІІЦ

 англійською мовою:  UBIICA


2. Цілі та сфери благодійної діяльності Асоціації

 2.1. Асоціація створена з метою сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного та матеріального становища одержувачів благодійної допомоги, на сприяння здійсненню соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, що мають потребу в піклуванні, через розвиток підприємництва і створення на цій базі нових робочих місць, а також шляхом сприяння введенню сучасних інноваційних технологій у різних галузях ведення господарства, зокрема через підтримку створення і діяльності бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва, інноваційних центрів, технопарків, технополісів та інших організаційних структур, діяльність яких спрямована на розвиток підприємництва.
2.2. Асоціація створена з ціллю надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених п. 2.3. цього Статуту, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2.3. Сферами благодійної діяльності Асоціації є:
- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
- стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення  конкурентоспроможності України;
- розвиток територіальних громад;
- розвиток міжнародної співпраці України;
- охорона здоров’я;
- наука і наукові дослідження;
- спорт і фізична культура;
- культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності
- екологія, охорона довкілля та захист тварин.
2.4. Предметом і завданнями діяльності Асоціації є:
- сприяння розвитку бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків, технополісів та інноваційних структур шляхом забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб як до національних,  так і до світових грошових та інших ресурсів;
- сприяння розробці і застосуванню сучасних інноваційних технологій у підприємницькій діяльності, а також надання фінансової, матеріально-технічної, організаційної підтримки та послуг фізичним і юридичним особа;
- фінансування інноваційних проектів в області бізнес-інкубації і підтримки підприємництва, що спрямовані на вирішення економічних, наукових, суспільних, екологічних та інших актуальних проблем;
- організація здійснення учбово-тренінгової підготовки в сфері бізнес-інкубаційної та інноваційної діяльності, а також в інших сферах, пов’язаних з підприємництвом, таких як управління персоналом, фінансового менеджменту і маркетингу, соціально-економічного розвитку регіону, паблік рілейшнз;
- поширення знань в області бізнес-інкубації, створення та використання власних баз і банків даних, довідково-інформаційних фондів;
- поширення інформації про діяльність Асоціації, порядок і правила співробітництва з нею;
- підтримка реалізації місцевих, регіональних, національних та міжнародних програм і проектів, що відповідають меті діяльності Асоціації;
- організація і проведення благодійних симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів та інших освітніх і культурних заходів, покликаних сприяти здійсненню основних завдань Асоціації;
- сприяння розвитку комплементарної та практичної медицини;
- сприяння діяльності в сфері профілактики та лікування онкологічних та інших тяжких захворювань;
- сприяння реалізації програм та проектів з комплементарної та практичної медицини;
- підтримка обдарованої і талановитої молоді;
- сприяння розвитку охорони здоров'я, проведення профілактичних заходів пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги особам, які у силу фізичних, психічних, матеріальних чи інших особливостей потребують підтримки;
- розробка та реалізація проектів та програм, спрямованих на розвиток альтернативних шляхів фінансування комплементарної медицини, медичної науки та видавничої діяльності;
-  проведення іншої благодійної діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.
2.5. Для виконання основних завдань Асоціація має право у встановленому порядку:
- самостійно вирішувати питання надання благодійної допомоги її одержувачам, використовувати цільові пожертвування, що направляються благодійниками на реалізацію благодійних програм відповідно до умов цього пожертвування;
- створювати в Україні, а також на території іноземних держав, на які Асоціація поширює свою діяльність, відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи Асоціації діють на підставі статутів (положень) про них, затверджених Правлінням Асоціації. Керівники відокремлених підрозділів Асоціації діють в межах компетенції, передбаченої статутами (положеннями) про відокремлені підрозділи, якими вони керують;
- створювати в порядку, визначеному чинним законодавством України, юридичні особи (товариства, підприємства), що відповідають меті (цілям) Асоціації та сприяють її досягненню;
- бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність;
- обмінюватися інформацією і фахівцями з відповідними організаціями іноземних держав;
- організовувати збір благодійних пожертвувань і внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав і міжнародних організацій;
- звертатися до органів державної влади та управління всіх рівнів за одержанням інформації і допомоги, необхідної для реалізації мети діяльності Асоціації;
- підтримувати міжнародні контакти і зв’язки, укладати з іноземними партнерами угоди, що відповідають меті діяльності Асоціації і не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;
- поширювати інформацію і пропагувати цілі та основні завдання Асоціації, у тому числі, через засоби масової інформації;
- організаційно і матеріально підтримувати створення юридичних осіб (товариств, підприємств), надавати допомогу у їх створенні;
- поширювати інформацію про діяльність Асоціації, порядок та правила співробітництва з нею;
- брати участь у розробці міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм і проектів, що відповідають цілям діяльності Асоціації, а також брати участь у їх реалізації.
2.6. Асоціація здійснює  благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
- безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення  бенефіціарам майнових прав;
- безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
-  безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
- безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
- публічний збір благодійних пожертв;
- управління благодійними ендавментами;
- виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
- проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
- інші види благодійної діяльності, не заборонені законом.
2.7. Здійснення Асоціацією діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що відповідно до законодавства підлягають обов’язковій сертифікації чи ліцензуванню, допускається лише після такої  сертифікації чи ліцензування,  здійсненої у порядку, встановленому законодавством України.
2.8. На фінансування благодійних програм і проектів Асоціації використовується вся сума надходжень за фінансовий рік від юридичних осіб (товариств, підприємств), що перебувають у власності Асоціації. При реалізації довгострокових програм і проектів використання майна та засобів Асоціації здійснюється у відповідності до термінів, визначених цими програмами.
2.9. У своїй діяльності Асоціація не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань по отриманню і перерозподілу прибутків між учасниками (засновниками) Асоціації.

 

3. Засновники та учасники Асоціації, їх права та обов’язки

3.1. Засновниками Асоціації є дієздатні  фізичні та юридичні особи, що на установчій Конференції прийняли рішення про заснування Асоціації.
3.2. Засновники на установчій Конференції приймають рішення про утворення благодійної організації, затверджують Статут Асоціації, а також формують органи управління Асоціацією та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійної організації.
3.3. В Асоціацію, як міжнародну благодійну організацію, на правах її учасників можуть прийматися будь-які українські та іноземні фізичні і юридичні особи, а також особи без громадянства, що переймаються втіленням у життя мети й основних завдань Асоціації, розділяють та зобов’язуються виконувати положення цього Статуту, а також вносять членські внески. Права та інтереси учасників-юридичних осіб має право представляти в Асоціації один представник від кожного учасника, повноваження якого мають бути підтверджені письмовим рішенням виконавчого органу управління юридичної особи щодо делегування таких повноважень.
3.4. Учасниками Асоціації не можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства (установи, організації), юридичні особи, що фінансуються з бюджету України, політичні партії, релігійні конфесії, інші юридичні особи публічного права.
3.5. Учасники Асоціації мають право:
- вибирати та бути обраними до органів управління Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом;
- одержувати інформацію про діяльність Асоціації, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними Асоціації, в обумовленому порядку;
- вносити на розгляд органів управління Асоціацією пропозиції та брати участь у їх обговорені;
- виходити зі складу учасників Асоціації;
3.6. Учасники Асоціації зобов’язані:
- дотримуватися положень цього Статуту;
- сприяти поширенню інформації про діяльність Асоціації;
- сприяти діяльності Асоціації фінансово та/або організаційно, зокрема, шляхом передачі у власність Асоціації або у тимчасове користування частини чи всіх належних їм майна та коштів, майнових чи не майнових прав тощо;
- сплачувати вступні та членські внески;
- брати участь у засіданнях Загальних зборів учасників Асоціації. Учасник Асоціації, не спроможний бути особисто присутнім на Загальних зборах учасників Асоціації, може брати участь у Загальних зборах  шляхом голосування по телефону, пошті, електронній пошті, факсу або через довірену особу, повноваження якої посвідчуються письмово.
3.7. Прийом учасників до складу Асоціації  здійснюється на підставі відповідної письмової заяви особи, за рішенням Правління Асоціації. Юридична особа, крім цього, представляє рішення свого уповноваженого органу, щодо вступу в учасники Асоціації.
3.8. Вихід із числа учасників Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви учасника Асоціації за рішенням Правління Асоціації. Юридична особа, крім цього, представляє рішення свого уповноваженого органу, щодо виходу учасника зі складу Асоціації.
3.9. Учасник Асоціації, який скомпрометував себе діями, що суперечать цілям діяльності Асоціації, або невиконанням обов’язків, визначених цим Статутом, може бути виключений з числа учасників Асоціації за рішенням Правління Асоціації.
3.10. За рішенням Правління Асоціації окремим учасникам Асоціації можуть присвоюватися звання Почесного учасника Асоціації відповідно до цього Статуту та Положення про почесних учасників Асоціації, затвердженого Правлінням Асоціації. Таке звання може бути присвоєно фізичним і юридичним особам, які є учасниками Асоціації не менше 5-ти років або здійснили вагомий внесок у виконання цілей, завдань і програм Асоціації. Як виняток звання Почесного учасника Асоціації також може бути присвоєне не учаснику Асоціації за вагомий внесок у виконання цілей, завдань і програм Асоціації.
3.11. Почесний учасник Асоціації звільняється від сплати членських внесків з дня прийняття рішення Правлінням Асоціації про присвоєння йому цього звання.

 

4. Органи управління Асоціацією, їх склад, компетенція, порядок діяльності та прийняття ними рішень

4.1.  Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори учасників  Асоціації (надалі – Загальні збори).
4.2. Виконавчим органом управління Асоціації, що створюється для забезпечення основної діяльності  Асоціації є Правління
4.3. Поточне управління Асоціацією та забезпечення його фінансово-господарської діяльності здійснюється Виконавчим директором Асоціації, який призначається Правлінням.
4.4. Контролюючі функції здійснює Наглядова Рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради, які обираються Загальними зборами. В разі, якщо Асоціація має не більше десяти учасників, то Наглядова Рада може не створюватися, а її повноваження  здійснюються Загальними зборами.
4.5. Загальні збори учасників Асоціації є вищим  органом управління та скликаються Правлінням Асоціації не рідше одного разу на рік.
4.6. Позачергові загальні збори Асоціації можуть бути скликані на вимогу Наглядової Ради або на вимогу 1/3 учасників Асоціації, про що вони повинні письмово повідомити Голову Наглядової Ради Асоціації. Рішення про скликання позачергових загальних зборів приймає Голова Наглядової Ради Асоціації у десятиденний термін з дня отримання письмового повідомлення про вимогу скликання таких зборів.
4.7. Дату, місце  проведення чергових (позачергових)  Загальних зборів учасників Асоціації, порядок денний Загальних зборів визначається Правлінням Асоціації.
4.8.  Про дату, час,  місце проведення, порядок денний  чергових (позачергових) Загальних зборів Правління Асоціації надсилає учасникам Асоціації письмові повідомлення підписані Президентом Правління. Такі повідомлення надсилаються поштою, факсом чи електронною поштою не пізніше як за чотирнадцять днів до дати їх проведення.
4.9.  Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні більше половини учасників Асоціації або їх уповноважених представників.
Загальні збори учасників Асоціації передбачають спільну присутність учасників Асоціації в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників Асоціації одночасно, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.
4.10. Рішення Загальних зборів учасників Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах учасників Асоціації.
4.11. У Загальних зборах має право приймати участь лише один представник учасника Асоціації – юридичної чи фізичної особи. Учасники Асоціації мають право делегувати свої повноваження шляхом призначення представників на підставі відповідної довіреності на представництво інтересів.  Учасник Асоціації має право будь-коли змінити або відкликати свого представника.
4.12. Кожен Учасник  Асоціації  має при голосуванні один голос.
4.13. До виключної компетенції Загальних зборів Асоціації належить:
- затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
- обрання членів Правління та  Наглядової Ради Асоціації;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду.
4.14. До компетенції Загальних зборів Асоціації належить:
- затвердження основних благодійних програм Асоціації;
- визначення основних напрямів діяльності Асоціації;
- прийняття рішень про набуття та припинення членства Асоціації в інших благодійних організаціях або їх об’єднаннях (зокрема асоціаціях, спілках тощо);
- затвердження щорічних звітів  Правління та Наглядової Ради Асоціації;
- затвердження розміру і порядку сплати вступних та членських внесків;
- ухвалення рішень про створення  відокремлених підрозділів Асоціації, про створення юридичних осіб (товариств, підприємств),  затвердження їх статутів чи положення про них, прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію відповідних відокремлених підрозділів чи юридичних осіб (товариств, підприємств);
- вирішення будь-яких інших питань, що відносяться до діяльності Асоціації.
4.15. Повноваження, віднесені до компетенції Загальних зборів, можуть бути делеговані, постійно або на визначений час,  іншим органам Асоціації (Правлінню,  Наглядовій Раді), якщо таке делегування не суперечить чинному законодавству.
4.16. Рішення на Загальних зборах Асоціації приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів учасників Асоціації, присутніх на Загальних зборах.
Рішення Зборів оформлюється протоколом Загальних зборів учасників Асоціації, який викладається у письмовій формі, прошивається,  пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних зборів учасників Асоціації.
4.17. Виконавчим органом управління Асоціації є Правління Асоціації, що обирається Загальними зборами терміном на три роки.
4.18. Правління обирається в кількісному складі від 3 до 9 осіб. Правління може залучати до своєї роботи висококваліфікованих фахівців в галузі бізнес-інкубації, інноваційної діяльності, управління і ведення господарства з правом участі в його засіданнях з дорадчим голосом.
4.19. До компетенції Правління Асоціації відносяться:
- визначення програмних цілей і стратегії діяльності Асоціації;
- здійснення загального управління діяльністю Асоціації;
- здійснення контролю за діяльністю адміністрації Асоціації;
- залучення нових джерел фінансування для забезпечення діяльності Асоціації;
- визначення напрямків використання майна і коштів Асоціації;
- розгляд та подання на затвердження Наглядової Ради звітів про діяльність Асоціації і виконання бюджету Асоціації;
- ініціювання питання про внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації, а також реорганізацію або припинення діяльності Асоціації;
- забезпечення контролю за діяльністю відокремлених підрозділів Асоціації та юридичних осіб (товариств, підприємств) заснованих Асоціацією, а також за діяльністю Виконавчого директора і підлеглих йому організаційно-структурних підрозділів Асоціації;
- затвердження, за поданням Виконавчого директора Асоціації, кандидатур заступника Виконавчого директора і головного бухгалтера Асоціації, директорів юридичних осіб (товариств, підприємств) заснованих Асоціацією, та керівників відокремлених підрозділів Асоціації;
- затвердження проектів у межах прийнятих благодійних програм Асоціації, визначення форм та обсягів їх підтримки з боку Асоціації;
- прийняття рішень щодо участі Асоціації в реалізації програм, проектів інших організацій;
- визначення розміру і порядку виплати грантів (добровільних пожертвувань) юридичним і фізичним особам;
- обрання Президента Асоціації та заступників Президента (віце-президентів);
- призначення та звільнення Виконавчого директора Асоціації, визначення розміру його заробітної плати;
- прийняття рішень: про створення юридичних осіб (товариств, підприємств) Асоціації, затвердження їх статутів, а також їх ліквідацію; про участь в якості співзасновників, разом з іншими засновниками, в створенні юридичних осіб (товариств, підприємств), а також про вихід з числа співзасновників таких юридичних осіб.
- прийняття рішень про вступ у спілки та інші добровільні об’єднання, у тому числі міжнародні або про вихід з таких організацій;
- визначення розміру та порядку сплати вступних та членських внесків з подальшим затвердженням на Загальних зборах;
- затвердження зразків символіки і атрибутики Асоціації;
- прийняття рішень про прийом учасників до складу Асоціації та виключення з їх числа;
- присвоєння учасникам Асоціації звання Почесного учасника Асоціації;
- прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Асоціації, затвердження їх статутів (положень) та прийняття рішень про припинення їх діяльності;
- затвердження штатного розпису організаційно-структурних підрозділів Асоціації в межах встановленого адміністративного бюджету Асоціації;
- затвердження за поданням Президента Асоціації переліку повноважень заступників Президента (віце-президентів).
4.20. Правління збирається на свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Конкретна дата і порядок денний засідання визначаються Президентом Асоціації.
4.21. Засідання Правління вважається правомочним і воно має приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини членів Правління. Рішення приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Кожен член Правління має один голос. За умови рівності голосів приймається те рішення по обговорюваному питанню, за яке проголосував Президент Асоціації. Член Правління, не спроможний бути особисто присутнім на його засіданні, може брати участь у ньому шляхом голосування по телефону, пошті, електронній пошті, факсу або через довірену особу, повноваження якої посвідчуються письмово. Рішення Правління оформлюються постановами.
Засідання Правління Асоціації можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Правління Асоціації одночасно, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.
4.22. Поточною роботою Правління Асоціації керує Президент Асоціації.
4.23. Президент Асоціації обирається на засіданні Правління Асоціації з числа його членів терміном на три роки.
4.24. До компетенції Президента Асоціації належить:
- виконувати представницькі функції, а саме: представляти Асоціацію як в Україні, так і за її межами у відносинах з міжнародними і вітчизняними урядами, парламентами, державними органами, установами, громадськими недержавними організаціями,  у засобах масової інформації, в протокольних заходах Асоціації та протокольних заходах, у яких Асоціація виступає як запрошена сторона, з підприємцями, юридичними  і фізичними особами;
- скликати засідання Правління і головувати на них, підписувати протокол засідання Правління і постанови Правління;
- укладати трудовий контракт з Виконавчим директором Асоціації;
- розглядати і приймати рішення по листах, пропозиціях і скаргах учасників Асоціації, громадян і організацій, а в разі потреби виносити їх на обговорення Правління;
- укладати угоди від імені Асоціації при здійсненні представницьких функцій відповідно до цього Статуту;
- делегувати частину своїх повноважень заступникам (віце-президентам), із затвердженням переліку цих повноважень на Правлінні;
- здійснення інших повноважень, що визначені цим Статутом та чинним законодавством України.
4.25. Президент Асоціації пропонує на обрання Правлінням кандидатури заступників (віце-президентів) із членів Правління за окремими напрямками діяльності.
4.26. Президент Асоціації має право без довіреності представляти інтереси Фонду в органах державної влади та управління,  в громадських організаціях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності, з будь-яких питань діяльності Фонду.
4.27. Президент Асоціації може виконувати  свої повноваження та функції на постійній основі, за сумісництвом або  на громадських засадах.
4.28. Поточне управління Асоціацією та забезпечення його фінансово-господарської діяльності здійснюється  Виконавчим директором Асоціації, який обирається Правлінням з числа громадян України, що поділяють цілі та основні завдання Асоціації. мають досвід керівної роботи на підприємствах, в установах і організаціях.
4.29. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Асоціації за рішенням Правління може створюватися штатний апарат. Утримання працівників апарату здійснюється за рахунок коштів Асоціації. На штатних працівників Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
4.30. Виконавчий директор Асоціації представляє Асоціацію без довіреності в органах державної влади та управління, в громадських організаціях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності з питань, віднесених до його компетенції.
4.31. У разі тимчасової відсутності Виконавчого директора його обов’язки виконує особа, призначена рішенням Правління. Для представництва Асоціації перед третіми особами особі, яка тимчасово виконує обов’язки Виконавчого директора Асоціації, надається відповідна довіреність.
4.32. До компетенції  Виконавчого директора Асоціації належить:
- організація поточної діяльності Асоціації з виконання його статутних завдань та реалізації благодійних програм Асоціації;
- здійснення поточного керівництва діяльністю Асоціації, здійснення координації діяльності представництв Асоціації;
- участь у засіданнях Загальних зборів учасників Асоціації, Наглядової Ради, Правління з правом дорадчого голосу;
- за письмовим дорученням Президента Асоціації виконувати окремі представницькі повноваження Президента Асоціації як в Україні, так і за її межами;
- вносити пропозиції щодо створення (реорганізації, ліквідації) структурних підрозділів та юридичних осіб (товариств, підприємств) Асоціації;
- діяти без довіреності (доручення) від імені Асоціації при здійсненні фінансово-господарської діяльності, укладати господарські договори, бути позивачем та відповідачем в судах, розпоряджатися коштами і майном Асоціації відповідно до визначених цим Статутом напрямків їх використання та у межах затвердженого бюджету Асоціації;
- відкривати поточні рахунки Асоціації в установах банків, підписувати фінансові та інші документи Асоціації;
- визначати структуру та штатний розпис, форму та розмір оплати праці штатних працівників Асоціації та їх затвердження в межах  встановленого адміністративного бюджету Асоціації;
- приймати на роботу за трудовими договорами (контрактами), у тому числі на конкурсній основі (розривати трудові контракти), керівників і працівників організаційно-структурних підрозділів Асоціації та звільняти їх з роботи, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;
- укладати трудовий договір (контракт) з директорами, заснованих Асоціацією юридичних осіб (товариств, підприємств) та з директорами відокремлених підрозділів Асоціації;
-  практичне виконання рішень Загальних зборів та Правління Асоціації;
- видання наказів у межах своїх повноважень, обов’язкових для виконання працівниками Асоціації;
- укладання договорів (угод) про благодійну діяльність, видання обов’язкових для виконання наказів та розпоряджень, видання довіреностей;
- укладання від імені Асоціації договорів (угод);
- має право підпису звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та інших державних установ та органів;
- організація збору благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
- проведення аналізу наданих заявниками документів з будь-яких питань;
- складення висновків щодо надання грантів набувачам благодійної допомоги;
- видання довіреностей в межах своїх повноважень;
- забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Асоціації;
- інші повноваження, що витікають зі Статуту або делеговані Виконавчому директору Асоціації.
4.33.  Виконавчий директор виконує свої повноваження та функції відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту.
4.34. Виконавчий директор Асоціації зобов’язаний:
- забезпечувати виконання статутних завдань Асоціації, реалізацію програмних цілей і стратегії діяльності Асоціації, ефективність її роботи;
- розробляти і представляти на затвердження проекти статутів (положень) створюваних структурних підрозділів та юридичних осіб (товариств, підприємств) Асоціації;
- здійснювати координацію роботи організаційно-структурних підрозділів Асоціації, а також відокремлених підрозділів Асоціації;
- забезпечувати здійснення моніторингу роботи організаційно-структурних підрозділів Асоціації, її відокремлених підрозділів, а також виконання проектів і програм, підтриманих Асоціацією;
- готувати і подавати на розгляд Правління проекти бюджету Асоціації, звіти про їх виконання, а також звіти про діяльність Асоціації, забезпечувати виконання затвердженого бюджету Асоціації;
- здійснювати технічне забезпечення роботи Голови Наглядової Ради і Президента Асоціації, проведення Загальних зборів учасників Асоціації та засідань Наглядової Ради і Правління;
- реагувати на листи, пропозиції і скарги громадян та організацій, а в разі потреби передавати їх на розгляд Президенту Асоціації.
4.35. Рішення Виконавчого директора оформляються його наказами чи розпорядженнями по Асоціації,  копії яких подаються для ознайомлення Президенту Асоціації.
4.36. Керівники відокремлених підрозділів Асоціації підпорядковуються безпосередньо Виконавчому директору Асоціації.
4.37. Виконавчий директор Асоціації може виконувати  свої повноваження та функції на постійній основі, за сумісництвом або  на громадських засадах.
4.38. Контроль за діяльністю органів Асоціації здійснює Наглядова Рада, що діє відповідно до затвердженого нею Регламенту.
4.39. Наглядова Рада складається з Голови та членів Наглядової Ради і обирається Загальними зборами у кількості 5 до 9 осіб терміном на три роки. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами інших органів управління Асоціації.
4.40. Президент  та Виконавчий директор Асоціації не можуть бути членами Наглядової Ради.
4.41. Наглядова Рада скликається не менше одного разу на рік.
4.42. У засіданнях Наглядової Ради беруть участь Президент та Виконавчий директор Асоціації з правом дорадчого голосу.
4.43. Голова та члени Наглядової Ради виконують свої повноваження та функції  на громадських засадах. Витрати по забезпеченню участі членів Наглядової Ради в засіданнях (транспортні, на проживання, добові тощо) можуть відшкодовуватися за рахунок Асоціації.
4.44. Рішення Наглядової Ради є обов’язковими для виконання Президентом та Виконавчим директором Асоціації
4.45. До компетенції Наглядової Ради належить:
- затвердження Регламенту про Наглядову Раду, змін та доповнень до нього;
- здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації;
- здійснення контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку Асоціації;
- здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Асоціації, призначених для здійснення благодійної діяльності;
- здійснення контролю за дотриманням порядку надання грантів;
- прийняття рішень про призначення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації;
- розгляд звітів Правління та Виконавчого директора про діяльність Асоціації;
- звітність перед Загальними зборами щодо контролю за цільовим використанням коштів та майна Асоціації;
- скликання позачергових Загальних зборів Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом;
- обрання Голови Наглядової Ради;
- визначення дати і місця проведення Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів;
- право вимагати від посадових осіб Асоціації надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих письмових пояснень.
4.46. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним за умови участі в ньому більше половини членів Наглядової Ради. Рішення приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. Кожен член Наглядової Ради має один голос.
Засідання Наглядової Ради можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Наглядової Ради Асоціації одночасно, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.
4.47. Голова Наглядової Ради обирається Наглядовою Радою із числа її членів терміном на три роки.
4.48. Голова Наглядової Ради керує поточною роботою Наглядової Ради і має повноваження:
- головувати на засіданнях Наглядової Ради;
- розробляє Регламент про Наглядову Раду, зміни та доповнення до нього;
- підписувати протоколи засідань Наглядової Ради та її рішення.
4.49. На працівників Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
4.50. За рішенням Загальних зборів для потреб статутних органів Асоціації можуть утворюватися дорадчі та інші допоміжні органи, тимчасові та постійні. Положення про такі органи затверджуються Правлінням Асоціації.

 

5. Кошти та майно Фонду. Фінансова та господарська діяльність.

 5.1. У власності Асоціації можуть знаходитися рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, інше майно, отримане або придбане на законних підставах та є необхідним для здійснення статутної діяльності Асоціації.
5.2. Асоціація має право здійснювати відносно власного майна та коштів будь-які угоди, що не суперечать статутним цілям та законодавству України.
5.3. Джерелом формування майна та коштів Асоціації є:
- майно, передане йому засновниками, зокрема, вступні, членські та добровільні внески засновників та учасників Асоціації у грошовій та натуральній формі;
- пожертвування благодійників та благодійні внески;
- благодійні внески, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами у грошовій та натуральній формі;
- надходження від проведення благодійних кампаній по збиранню благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна що надійшло від благодійників;
- доходи від депозитних вкладів та цінних паперів;
- майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності заснованих Асоціацією юридичних осіб (товариств, підприємств);
- майно, придбане за рахунком власних коштів  чи на інших підставах,  не заборонених законом;
- майнові (в тому числі авторські) права;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Асоціація має право здійснювати відносно майна та коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать його статутним цілям та чинному законодавству України.
5.5. Джерелом формування майна та коштів Асоціації не можуть бути кредити.
5.6. Майно та кошти Асоціації не можуть бути предметом застави.
5.7. Майно та кошти Асоціації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримання штатного апарату Асоціації в межах, встановлених чинним законодавством України.
5.8. Використання грошових коштів і майна Асоціації здійснюється в напрямках, визначених  Правлінням Асоціації, у порядку, передбаченому цим Статутом.
5.9. Надходження в Асоціацію спрямовуються виключно на виконання статутних цілей і завдань. Розмір витрат на утримання Асоціації не може перевищувати 20% від суми надходжень у поточному ро
5.10.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Асоціації  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
5.11. З коштів, отриманих Асоціацією в процесі діяльності можуть формуватися цільові фонди для забезпечення фінансування конкретних програм.
5.12. Асоціація відкриває окремі банківські рахунки в національній та іноземній валюті.
5.13. Для виконання статутних завдань Асоціація може засновувати комерційні організації зі статусом юридичної особи. Доходи, отримані від діяльності цих організацій не можуть перерозподілятися серед членів Асоціації  і повинні використовуватися лише для благодійних цілей.
5.14.  Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення. Учасники Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації, так само як Асоціація не відповідає по зобов’язаннях своїх учасників.
5.15. Асоціація не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Асоціації.

 

6. Міжнародна діяльність Асоціації

6.1. Асоціація може здійснювати міжнародну діяльність шляхом участі у роботі міжнародних об'єднань, у міжнародних проектах відповідно до чинного законодавства України і міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
6.2. Асоціація може отримувати пожертвування у грошовій та матеріальній формах від фізичних та юридичних осіб іноземних держав.
6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав та обов'язків юридичної особи.
6.4. Асоціація має право вступати до міжнародних благодійних організацій, створювати міжнародні спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України та нормам міжнародного права.

 

7. Звітність і контроль

7.1. Асоціація та її відокремлені підрозділи здійснюють облік результатів своєї діяльності, ведуть бухгалтерський облік, складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності у порядку, встановленому чинним законодавством .
7.2. Асоціація надає благодійникам, які передали своє майно або кошти Асоціації для використання на благодійні цілі, повний звіт про їх використання.
7.3. Асоціація отримує звіти від набувачів благодійної допомоги про використання переданого їм майна, цінностей або коштів.
7.4. Асоціація звітує про свою діяльність, використання майна та коштів перед учасниками Асоціації, в обумовленому ними порядку.

 

8. Порядок внесення змін до статуту Асоціації

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації затверджуються рішенням Загальних зборів учасників Асоціації, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах учасників (засновників) Асоціації.
8.2. Зміни до Статуту Асоціації реєструються відповідно до законодавства України.
8.3. Після внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації, Статут викладається у новій редакції в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем зборів.

 

9. Реорганізація та припинення діяльності Асоціації

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється у формі реорганізації або ліквідації.
9.2. Реорганізація Асоціації проводиться за рішенням Загальних зборів учасників Асоціації. При реорганізації Асоціації його права і зобов'язання переходять, до правонаступників.
9.3.  Ліквідація Асоціації проводиться за рішенням Загальних зборів учасників Асоціації або за рішенням суду.
9.4. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Асоціацією. Ліквідаційна комісія в триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Асоціації в одному із загальнодоступних засобів масової інформації із зазначенням терміну надання заяв кредиторами і дебіторами Асоціації; оцінює наявне майно Асоціації, проводить розрахунки із співробітниками Асоціації, з дебіторами і кредиторами Асоціації; складає ліквідаційний баланс і надає його органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
9.5. Ліквідаційна комісія створюється Загальними зборами учасників Асоціації або органом, який прийняв рішення про ліквідацію діяльності Асоціації.
9.6. Активи, що залишаються під час ліквідації благодійних організацій після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям або спрямовуються  до Державного бюджету України, якщо інше не передбачено законом.

 

10. Заключні положення

10.1. Асоціація є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.
10.2.  Асоціація створена на невизначений строк.
10.3. Питання щодо діяльності Асоціації невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Асоціації

 

 

 

Страницы истории

LUBAlv31086704223.jpg
anb-2013